دندان پزشکی بیماران سرطانی، پیچیدگی و سختی های مخصوص خود را دارد و توجه مداوم و دقیق به دندان پزشکی در تمام پروسه های بیماران سرطانی اهمیت بسیار زیادی دارد. بیمارانی که در حال گذراندن دوره شیمی درمانی هستند،  به دلیل آنکه سیستم ایمنی آنها در خطر است احتمال ابسه و عفونت دندانی در این افراد بسیار زیاد است. در بعضی موارد عمل های اورژانسی را باید در زمانی که گلوبول های قرمز در پایین ترین سطح خود قرار دارند، صورت گیرد.